Sierra Nevada vs Nevada on 2/13/2022

11:00AM EST @ University of Nevada - Reno